کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 21347 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران حسابداری زن - مرد 36