کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی علامه مجلسی - اقبالیه قزوین

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی علامه مجلسی - اقبالیه قزوین
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 21362 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی علامه مجلسی - اقبالیه قزوین قزوین حسابداری زن - مرد 36
انسانی - صرفا سوابق 21363 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی علامه مجلسی - اقبالیه قزوین قزوین کاردانی حسابداری زن - مرد 48