کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 21378 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مردم شناسی زن - مرد 36
انسانی - صرفا سوابق 21379 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران حسابداری زن - مرد 36