کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهان

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 21401 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهان اصفهان مردم شناسی زن - مرد 36