کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا گلستان

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا گلستان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 21527 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا گلستان گلستان حسابداری زن - مرد 36