کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 21528 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر بوشهر حسابداری زن - مرد 36