کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی معراج - سلماس

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی معراج - سلماس
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 21539 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی معراج - سلماس آذربایجان غربی حسابداری زن - مرد 36