کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 21634 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران حسابداری زن - مرد 36