کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی هیرکانیا - بندرگز

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی هیرکانیا - بندرگز
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 13657 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هیرکانیا - بندرگز گلستان حقوق زن - مرد 60
انسانی - صرفا سوابق 21647 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هیرکانیا - بندرگز گلستان کاردانی مدیریت بازرگانی زن - مرد 60