کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 20983 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین حسابداری زن - مرد 36