کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی پارس رضوی - گناباد

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی پارس رضوی - گناباد
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 20978 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارس رضوی - گناباد خراسان رضوی مردم شناسی زن - مرد 36