کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 20984 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مردم شناسی زن - مرد 36
انسانی - صرفا سوابق 20985 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران حسابداری زن - مرد 36
انسانی - صرفا سوابق 20986 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 36