کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 20991 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مدیریت بازرگانی زن - مرد 36