کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 20992 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران حسابداری زن - مرد 36
انسانی - صرفا سوابق 20993 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 36