کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی چهلستون - اصفهان

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی چهلستون - اصفهان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 21043 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی چهلستون - اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی زن - مرد 36