کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 13639 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران باستان شناسی زن - مرد 60