کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی کمال - ارومیه

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی کمال - ارومیه
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 20850 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمال - ارومیه آذربایجان غربی حسابداری زن - مرد 36