کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی کمیل - کردکوی

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی کمیل - کردکوی
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 21497 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمیل - کردکوی گلستان حسابداری زن - مرد 36