کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی انسانی - نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی انسانی - نیمه متمرکز
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - نیمه متمرکز 21825 روزانه با آزمون دانشکده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات تهران امنیت اطلاعات مرد 30
انسانی - نیمه متمرکز 21826 روزانه با آزمون دانشکده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات تهران امنیت اقتصادی مرد 30
انسانی - نیمه متمرکز 21827 روزانه با آزمون دانشکده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات تهران امنیت بینالملل مرد 30
انسانی - نیمه متمرکز 21828 روزانه با آزمون دانشکده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات تهران امنیت نرم مرد 30
انسانی - نیمه متمرکز 21829 روزانه با آزمون دانشکده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات تهران پژوهشگری امنیت مرد 30
انسانی - نیمه متمرکز 21831 روزانه با آزمون دانشکده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات تهران حفاظت اطلاعات مرد 90
انسانی - نیمه متمرکز 21832 روزانه با آزمون دانشکده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات تهران ضد تروریسم مرد 30
انسانی - نیمه متمرکز 21833 روزانه با آزمون دانشکده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات تهران علوم سیاسی مرد 30
انسانی - نیمه متمرکز 21834 روزانه با آزمون دانشکده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات تهران علوم فنی امنیت مرد 30
انسانی - نیمه متمرکز 21877 روزانه با آزمون دانشکده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات تهران فناوری اطلاعات و ارتباطات مرد 30
انسانی - نیمه متمرکز 21880 روزانه با آزمون دانشکده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات تهران مدیریت اطلاعات و ارتباطات مرد 30
انسانی - نیمه متمرکز 21884 روزانه با آزمون دانشکده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات تهران مطالعات امنیتی مرد 30
انسانی - نیمه متمرکز 21881 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت هتلداری زن - مرد 9
انسانی - نیمه متمرکز 21878 روزانه با آزمون دانشگاه علوم انتظامی امین - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهران کاردانی علوم انتظامی مرد 240
انسانی - نیمه متمرکز 21879 روزانه با آزمون دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران مددکاری اجتماعی زن - مرد 18
انسانی - نیمه متمرکز 21830 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه - قم قم تربیت مربی عقیدتی سیاسی مرد 36
انسانی - نیمه متمرکز 21835 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه - قم قم علوم ورزشی زن - مرد 38
انسانی - نیمه متمرکز 21836 روزانه با آزمون دانشگاه اراک مرکزی علوم ورزشی زن - مرد 36
انسانی - نیمه متمرکز 21837 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم ورزشی زن 12
انسانی - نیمه متمرکز 21838 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان علوم ورزشی مرد 12
انسانی - نیمه متمرکز 21839 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان علوم ورزشی زن 36
انسانی - نیمه متمرکز 21840 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم ورزشی زن - مرد 18
انسانی - نیمه متمرکز 21841 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام علوم ورزشی زن - مرد 36
انسانی - نیمه متمرکز 21842 روزانه با آزمون دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم ورزشی زن - مرد 24
انسانی - نیمه متمرکز 21843 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم ورزشی زن - مرد 48
انسانی - نیمه متمرکز 21844 روزانه با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم ورزشی زن - مرد 27
انسانی - نیمه متمرکز 21845 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم ورزشی زن - مرد 12
انسانی - نیمه متمرکز 21846 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی زن - مرد 8
انسانی - نیمه متمرکز 21847 روزانه با آزمون دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران علوم ورزشی زن - مرد 36
انسانی - نیمه متمرکز 21848 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران علوم ورزشی زن - مرد 42
انسانی - نیمه متمرکز 21849 روزانه با آزمون دانشگاه جهرم فارس علوم ورزشی زن - مرد 20
انسانی - نیمه متمرکز 21850 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم ورزشی زن - مرد 48
انسانی - نیمه متمرکز 21851 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز علوم ورزشی زن - مرد 24
انسانی - نیمه متمرکز 21852 روزانه با آزمون دانشگاه دامغان سمنان علوم ورزشی زن - مرد 36
انسانی - نیمه متمرکز 21853 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم ورزشی زن - مرد 21
انسانی - نیمه متمرکز 21854 روزانه با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم ورزشی زن 36
انسانی - نیمه متمرکز 21855 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان علوم ورزشی زن - مرد 30
انسانی - نیمه متمرکز 21856 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان علوم ورزشی زن - مرد 24
انسانی - نیمه متمرکز 21857 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم ورزشی زن - مرد 18
انسانی - نیمه متمرکز 21858 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم ورزشی زن - مرد 30
انسانی - نیمه متمرکز 21859 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم ورزشی زن - مرد 12
انسانی - نیمه متمرکز 21860 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم ورزشی زن - مرد 30
انسانی - نیمه متمرکز 21861 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم ورزشی زن - مرد 28
انسانی - نیمه متمرکز 21862 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی زن - مرد 18
انسانی - نیمه متمرکز 21863 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس علوم ورزشی زن - مرد 16
انسانی - نیمه متمرکز 21864 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم ورزشی زن - مرد 24
انسانی - نیمه متمرکز 21865 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی زن - مرد 36
انسانی - نیمه متمرکز 21866 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم علوم ورزشی مرد 10
انسانی - نیمه متمرکز 21867 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان علوم ورزشی زن 10
انسانی - نیمه متمرکز 21868 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان علوم ورزشی زن - مرد 42
انسانی - نیمه متمرکز 21869 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم ورزشی زن - مرد 72
انسانی - نیمه متمرکز 21870 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم ورزشی زن - مرد 22
انسانی - نیمه متمرکز 21871 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم ورزشی زن - مرد 42
انسانی - نیمه متمرکز 21872 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم ورزشی زن - مرد 36
انسانی - نیمه متمرکز 21873 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم ورزشی زن 18
انسانی - نیمه متمرکز 21874 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم ورزشی زن - مرد 16
انسانی - نیمه متمرکز 21875 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان علوم ورزشی زن - مرد 22
انسانی - نیمه متمرکز 21876 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد علوم ورزشی زن - مرد 36
انسانی - نیمه متمرکز 21888 نوبت دوم با آزمون مرکز آموزش عالی کاشمر خراسان رضوی علوم ورزشی زن - مرد 10
انسانی - نیمه متمرکز 21889 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی زن - مرد 8
انسانی - نیمه متمرکز 21891 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران علوم ورزشی زن - مرد 30
انسانی - نیمه متمرکز 21892 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم ورزشی زن - مرد 8
انسانی - نیمه متمرکز 21893 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم ورزشی زن - مرد 12
انسانی - نیمه متمرکز 21894 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی مرد 5
انسانی - نیمه متمرکز 21895 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان علوم ورزشی زن 5
انسانی - نیمه متمرکز 21896 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان علوم ورزشی زن - مرد 36
انسانی - نیمه متمرکز 21882 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مربیگری ورزشی زن - مرد 18
انسانی - نیمه متمرکز 21883 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مربیگری ورزشی زن - مرد 16
انسانی - نیمه متمرکز 21897 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مربیگری ورزشی زن - مرد 18