کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی پیام نور - 7

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی پیام نور - 7
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 17496 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان (محل تحصیل عقدا) یزد حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20621 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان (محل تحصیل عقدا) یزد حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20622 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان (محل تحصیل عقدا) یزد مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 17497 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17498 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17499 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17500 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20624 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20625 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد روانشناسی زن - مرد 60
انسانی - صرفا سوابق 20626 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20627 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20628 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20629 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد مدیریت صنعتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 17501 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17502 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17503 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد علوم تربیتی زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 17504 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17505 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20630 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20631 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20632 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20633 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20634 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد علوم ورزشی زن - مرد 60
انسانی - صرفا سوابق 20635 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20636 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20637 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20638 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت صنعتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 17506 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17507 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17508 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد جغرافیا زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 17509 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17510 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20640 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20641 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد روانشناسی زن - مرد 60
انسانی - صرفا سوابق 20643 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد علوم ورزشی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20644 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20645 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20646 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20647 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد مدیریت صنعتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 17511 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد ادیان و عرفان زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17512 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17513 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17514 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17515 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17516 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم سیاسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17517 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17518 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20649 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20650 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد روانشناسی زن - مرد 60
انسانی - صرفا سوابق 20651 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20652 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم ورزشی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20653 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20654 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20655 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20656 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت صنعتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 17519 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز (محل تحصیل هرات) یزد حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20657 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز (محل تحصیل هرات) یزد مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 17520 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17521 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد جغرافیا زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17522 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17523 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد زبان و ادبیات عربی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17524 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17525 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد علوم تربیتی زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 20658 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20659 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20660 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20661 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد علوم ورزشی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20662 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20663 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20664 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20665 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مدیریت صنعتی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 20666 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد حسابداری زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 20667 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 17526 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17527 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد تاریخ زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17528 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17529 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد جغرافیا زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 17530 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17531 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17532 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم تربیتی زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 17533 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم سیاسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17534 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17535 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20670 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20671 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم ورزشی زن - مرد 60
انسانی - صرفا سوابق 20672 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20673 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20674 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20675 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت صنعتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 17536 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17537 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد جغرافیا زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17538 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17539 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20677 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20678 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20679 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20680 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20681 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20682 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد مدیریت صنعتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 17540 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17541 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20683 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20684 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20685 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20686 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20687 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20688 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد مدیریت صنعتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 17542 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد مروست یزد علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20689 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد مروست یزد حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20690 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد مروست یزد روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20691 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد مروست یزد مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20692 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد مروست یزد مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20693 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد مروست یزد مدیریت صنعتی زن - مرد 30