کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی کاردانی علمی ـ کاربردی اقتصاد کار و بهره وری


(این محتوا با توجه به تغییرا دفترچه 94 نسبت به 95 حذف شده است)