کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی کاردانی علمی - کاربردی اقتصاد کار و بهره وری

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی کاردانی علمی - کاربردی اقتصاد کار و بهره وری
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 13635 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد قزوین) قزوین کاردانی علمی - کاربردی اقتصاد کار و بهره وری زن - مرد 100