کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی کاردانی علمی - کاربردی خدمات پرورشی

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی کاردانی علمی - کاربردی خدمات پرورشی
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 13541 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان کاردانی علمی - کاربردی خدمات پرورشی زن - مرد 100