کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی کاردانی علمی - کاربردی روابط کار

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی کاردانی علمی - کاربردی روابط کار
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 13636 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد قزوین) قزوین کاردانی علمی - کاربردی روابط کار زن - مرد 100