کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی آموزشکده محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست - کرج

کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی آموزشکده محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست - کرج
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 10856 روزانه با آزمون آموزشکده محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست - کرج البرز علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10857 نوبت دوم با آزمون آموزشکده محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست - کرج البرز علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 20