کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی آموزشکده کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی - کرج

کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی آموزشکده کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی - کرج
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 10837 روزانه با آزمون آموزشکده کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی - کرج البرز کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10838 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی آموزشکده کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی - کرج البرز کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی زن - مرد 20