کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی تجربی - با آزمون - 2

کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی تجربی - با آزمون - 2
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 17996 روزانه با آزمون دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر) گلستان مدیریت بازرگانی زن 12
تجربی - با آزمون 17997 روزانه با آزمون دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر) گلستان مدیریت بیمه زن 12
تجربی - با آزمون 17998 روزانه با آزمون دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر) گلستان مدیریت صنعتی زن 12
تجربی - با آزمون 10665 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان زیست شناسی جانوری زن - مرد 55
تجربی - با آزمون 10666 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان زیست شناسی دریا زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 10667 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 10668 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان زیست شناسی گیاهی زن - مرد 45
تجربی - با آزمون 10669 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی محض زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 10670 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و مهندسی خاک زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10671 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10672 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10673 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 17999 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 18000 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان حسابداری زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 18001 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 18002 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی کاربردی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 18003 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم اقتصادی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 18004 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت بازرگانی زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 18005 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت جهانگردی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 18006 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت صنعتی زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 18007 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان حسابداری زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 18008 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 18009 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم اقتصادی زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 18010 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت بازرگانی زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 18011 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت جهانگردی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 18012 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت صنعتی زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 10676 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) گیلان مهندسی شیلات زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10682 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان دامپزشکی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10683 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زمین شناسی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10684 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زیست شناسی گیاهی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10685 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی محض زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10686 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم و مهندسی خاک زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10687 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10688 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 18013 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 18014 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی کاربردی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 18015 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم اقتصادی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 18016 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 10689 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان دامپزشکی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10690 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زیست شناسی گیاهی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10691 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی محض زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10692 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم و مهندسی خاک زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10693 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 18017 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 18018 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی کاربردی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 18019 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم اقتصادی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 18020 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 18021 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر) لرستان مدیریت بازرگانی زن 6
تجربی - با آزمون 18022 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر) لرستان مدیریت بازرگانی زن 6
تجربی - با آزمون 18023 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر) لرستان مدیریت صنعتی زن 12
تجربی - با آزمون 18024 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان روانشناسی مرد 6
تجربی - با آزمون 18025 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان حسابداری مرد 9
تجربی - با آزمون 18026 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان روانشناسی مرد 9
تجربی - با آزمون 18028 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) مازندران حسابداری مرد 8
تجربی - با آزمون 18029 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) مازندران روانشناسی مرد 8
تجربی - با آزمون 18030 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) مازندران مدیریت بازرگانی مرد 6
تجربی - با آزمون 18031 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) مازندران حسابداری مرد 8
تجربی - با آزمون 18032 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) مازندران روانشناسی مرد 8
تجربی - با آزمون 18033 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) مازندران مدیریت بازرگانی مرد 6
تجربی - با آزمون 10704 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی جانوری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10705 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 10706 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی گیاهی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10707 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی محض زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 18034 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 18035 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روانشناسی زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 18036 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی کاربردی زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 18037 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم اقتصادی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 18038 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 18039 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت جهانگردی زن - مرد 6
تجربی - با آزمون 18040 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت صنعتی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 10708 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی جانوری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10709 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10710 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی گیاهی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10711 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی محض زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 18041 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 18042 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روانشناسی زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 18043 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی کاربردی زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 18044 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم اقتصادی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 18045 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 18046 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت جهانگردی زن - مرد 6
تجربی - با آزمون 18047 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت صنعتی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 18048 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران مدیریت جهانگردی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 10714 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زمین شناسی زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 10715 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زیست شناسی زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 10716 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 10717 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زیست شناسی گیاهی زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 10718 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم و مهندسی خاک زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10719 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10720 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی فضای سبز زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10721 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 18049 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 18050 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی کاربردی زن - مرد 27
تجربی - با آزمون 18051 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت بازرگانی زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 18052 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت جهانگردی زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 10722 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زمین شناسی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 10723 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زیست شناسی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 10724 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 10725 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زیست شناسی گیاهی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 10726 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 10727 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 18053 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 18054 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی کاربردی زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 18055 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت بازرگانی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 18056 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت جهانگردی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 10748 روزانه با آزمون دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 10749 روزانه با آزمون دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی زیست فناوری زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 10750 روزانه با آزمون دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی محض زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 10751 روزانه با آزمون دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی تولیدات گیاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10752 روزانه با آزمون دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 18058 روزانه با آزمون دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی روانشناسی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 18059 روزانه با آزمون دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی کاربردی زن - مرد 27
تجربی - با آزمون 10753 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 10754 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی زیست فناوری زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 10755 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی محض زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 10756 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 18060 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی روانشناسی زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 18061 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی کاربردی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 10764 روزانه با آزمون دانشگاه ملایر همدان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 45
تجربی - با آزمون 10765 روزانه با آزمون دانشگاه ملایر همدان زیست شناسی گیاهی زن - مرد 45
تجربی - با آزمون 10766 روزانه با آزمون دانشگاه ملایر همدان مهندسی زیست فناوری کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 18062 روزانه با آزمون دانشگاه ملایر همدان روانشناسی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 18063 روزانه با آزمون دانشگاه ملایر همدان شیمی کاربردی زن - مرد 34
تجربی - با آزمون 10767 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ملایر همدان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 10768 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ملایر همدان زیست شناسی گیاهی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 18064 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ملایر همدان روانشناسی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 18065 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ملایر همدان شیمی کاربردی زن - مرد 34
تجربی - با آزمون 18066 روزانه با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان حسابداری زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 18067 روزانه با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 18068 روزانه با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت دولتی زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 18069 روزانه با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 18070 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان حسابداری زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 18071 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 18072 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت دولتی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 18073 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 10790 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی زیست فناوری کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10791 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 18074 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اقتصاد اسلامی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 18075 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حسابداری زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 18076 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان شیمی کاربردی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 18077 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت بازرگانی زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 18078 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت صنعتی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 18079 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اقتصاد اسلامی زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 18080 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حسابداری زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 18081 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان شیمی کاربردی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 18082 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت صنعتی زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 10797 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان زمین شناسی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10798 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان زیست شناسی دریا زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 10799 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان شیمی محض زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10800 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی شیلات زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 18084 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان حسابداری زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 18085 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان روانشناسی زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 18086 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت امور گمرکی زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 18087 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت بازرگانی زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 18088 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت دولتی زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 18089 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت صنعتی زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 10801 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان زیست شناسی دریا زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10802 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان شیمی محض زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 18090 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان حسابداری زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 18091 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان روانشناسی زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 18092 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت امور گمرکی زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 18093 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت بازرگانی زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 18094 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت دولتی زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 18095 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت صنعتی زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 10815 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد زیست شناسی گیاهی زن - مرد 55
تجربی - با آزمون 10816 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی محض زن - مرد 55
تجربی - با آزمون 10817 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 18097 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد روانشناسی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 18098 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم اقتصادی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 10818 نوبت دوم با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد زیست شناسی گیاهی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 10819 نوبت دوم با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی محض زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 10820 نوبت دوم با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 18099 نوبت دوم با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد روانشناسی زن - مرد 2
تجربی - با آزمون 18100 نوبت دوم با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم اقتصادی زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 18101 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) کهگیلویه وبویراحمد شیمی کاربردی زن - مرد 38
تجربی - با آزمون 18102 نوبت دوم با آزمون دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) کهگیلویه وبویراحمد شیمی کاربردی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 10829 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد زمین شناسی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 10830 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد زیست شناسی زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 10831 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 10832 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد شیمی محض زن - مرد 45
تجربی - با آزمون 10833 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد علوم و مهندسی خاک زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10834 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 18103 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد حسابداری زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 18104 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد روانشناسی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 18105 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد شیمی کاربردی زن - مرد 34
تجربی - با آزمون 18106 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 18107 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد علوم اقتصادی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 18108 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد مدیریت بازرگانی زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 18109 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد مدیریت جهانگردی زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 18110 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد مدیریت صنعتی زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 18111 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد مدیریت مالی زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 10837 روزانه با آزمون آموزشکده کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی - کرج البرز کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 18112 روزانه با آزمون دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم حسابداری زن 11
تجربی - با آزمون 18113 روزانه با آزمون دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم فقه و حقوق اسلامی زن 11
تجربی - با آزمون 18114 روزانه با آزمون دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم مدیریت بازرگانی زن 11
تجربی - با آزمون 18115 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم حسابداری زن 11
تجربی - با آزمون 18116 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم فقه و حقوق اسلامی زن 11
تجربی - با آزمون 18117 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم مدیریت بازرگانی زن 11
تجربی - با آزمون 18118 روزانه با آزمون دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران حسابداری زن 9
تجربی - با آزمون 18119 نوبت دوم با آزمون دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران حسابداری زن 9
تجربی - با آزمون 10844 روزانه با آزمون دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی شیمی محض زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10845 روزانه با آزمون دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10846 نوبت دوم با آزمون دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی شیمی محض زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10847 نوبت دوم با آزمون دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10856 روزانه با آزمون آموزشکده محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست - کرج البرز علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10857 نوبت دوم با آزمون آموزشکده محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست - کرج البرز علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 18120 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان شیمی کاربردی زن 30
تجربی - با آزمون 18121 نوبت دوم با آزمون مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان شیمی کاربردی زن 15
تجربی - با آزمون 18124 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت جهانگردی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 18125 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی - مدیریت جهانگردی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 18126 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی - مدیریت هتلداری زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 18127 نوبت دوم با آزمون مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت جهانگردی زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 18128 نوبت دوم با آزمون مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی - مدیریت جهانگردی زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 18129 نوبت دوم با آزمون مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی - مدیریت هتلداری زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 18130 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان حسابداری زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 18131 نوبت دوم با آزمون مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان حسابداری زن - مرد 6
تجربی - با آزمون 18136 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی شیمی کاربردی زن - مرد 36
تجربی - با آزمون 18137 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 18138 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مدیریت صنعتی زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 18139 نوبت دوم با آزمون مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی شیمی کاربردی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 18140 نوبت دوم با آزمون مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن - مرد 2
تجربی - با آزمون 18141 نوبت دوم با آزمون مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مدیریت صنعتی زن - مرد 4
تجربی - با آزمون 10890 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی استهبان فارس زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 10891 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی استهبان فارس شیمی محض زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 18142 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی اقلید فارس روانشناسی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 18143 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی لامرد فارس مدیریت صنعتی زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 10898 روزانه با آزمون دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران اعضای مصنوعی زن - مرد 27
تجربی - با آزمون 10899 روزانه با آزمون دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران فیزیوتراپی زن - مرد 21
تجربی - با آزمون 10900 روزانه با آزمون دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران فیزیوتراپی مرد 3
تجربی - با آزمون 10901 روزانه با آزمون دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران کاردرمانی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 10902 روزانه با آزمون دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران گفتار درمانی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10903 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی زن - مرد 38
تجربی - با آزمون 10904 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی مرد 3
تجربی - با آزمون 10905 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 10906 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی دندانپزشکی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10907 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10908 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی تکنولوژی پرتو درمانی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10909 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی علوم آزمایشگاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10910 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی علوم آزمایشگاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10911 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی کاردرمانی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 10912 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی گفتار درمانی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 10913 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10914 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10915 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی هوشبری زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10918 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی اتاق عمل زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10919 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پرستاری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10920 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پرستاری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10921 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پرستاری زن 30
تجربی - با آزمون 10916 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 10917 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اراک (محل تحصیل دانشکده پرستاری شازند) مرکزی پرستاری زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 10922 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل پزشکی زن - مرد 68
تجربی - با آزمون 10923 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل داروسازی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 10924 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل دندانپزشکی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10925 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل اتاق عمل زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10926 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10927 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل پرستاری زن - مرد 50
تجربی - با آزمون 10928 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 10929 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل علوم آزمایشگاهی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10930 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10931 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل مامایی زن 25
تجربی - با آزمون 10932 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10933 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10934 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل هوشبری زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10937 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل پزشکی زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 10938 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل داروسازی زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 10939 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل دندانپزشکی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 10935 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان مغان) اردبیل پرستاری زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 10936 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل موسسه آموزش سلامت مشکین شهر) اردبیل پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 10940 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی پزشکی زن - مرد 50
تجربی - با آزمون 10941 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی پزشکی مرد 15
تجربی - با آزمون 10942 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی پزشکی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10943 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی داروسازی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 10944 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی داروسازی مرد 1
تجربی - با آزمون 10945 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی دندانپزشکی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10946 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی دندانپزشکی مرد 2
تجربی - با آزمون 10947 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10948 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی اتاق عمل مرد 3
تجربی - با آزمون 10949 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10950 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی پرستاری زن - مرد 34
تجربی - با آزمون 10951 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی پرستاری مرد 10
تجربی - با آزمون 10952 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 10953 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 10954 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی تکنولوژی پرتوشناسی مرد 2
تجربی - با آزمون 10955 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی علوم آزمایشگاهی زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 10956 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی علوم آزمایشگاهی مرد 6
تجربی - با آزمون 10957 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 10958 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی فناوری اطلاعات سلامت مرد 1
تجربی - با آزمون 10959 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی مامایی زن 20
تجربی - با آزمون 10960 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10961 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10962 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی هوشبری زن - مرد 21
تجربی - با آزمون 10963 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی هوشبری مرد 3
تجربی - با آزمون 10970 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی پزشکی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10964 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل دانشکده پرستاری بوکان) آذربایجان غربی پرستاری زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 10965 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل دانشکده پرستاری سلماس) آذربایجان غربی پرستاری زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 10966 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل دانشکده پرستاری میاندواب) آذربایجان غربی پرستاری زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 10967 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت خوی) آذربایجان غربی پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 10968 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت خوی) آذربایجان غربی مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10969 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت نقده) آذربایجان غربی پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 10971 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل دانشکده پرستاری خوی) آذربایجان غربی اتاق عمل زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 10972 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پزشکی زن - مرد 80
تجربی - با آزمون 10973 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پزشکی مرد 10
تجربی - با آزمون 10974 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پزشکی زن - مرد 64
تجربی - با آزمون 10975 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان داروسازی زن - مرد 50
تجربی - با آزمون 10976 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان داروسازی مرد 1
تجربی - با آزمون 10977 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان دندانپزشکی زن - مرد 46
تجربی - با آزمون 10978 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان دندانپزشکی مرد 2
تجربی - با آزمون 10979 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان اتاق عمل زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 10980 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان اعضای مصنوعی زن - مرد 16
تجربی - با آزمون 10981 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10982 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری زن - مرد 76
تجربی - با آزمون 10983 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری مرد 5
تجربی - با آزمون 10984 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری زن - مرد 50
تجربی - با آزمون 10985 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 28
تجربی - با آزمون 10986 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان شنوایی شناسی زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 10987 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 31
تجربی - با آزمون 10988 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان علوم آزمایشگاهی مرد 3
تجربی - با آزمون 10989 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان علوم تغذیه زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10990 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 10991 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان فناوری اطلاعات سلامت مرد 1
تجربی - با آزمون 10992 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان فیزیوتراپی زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 10993 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان فیزیوتراپی مرد 1
تجربی - با آزمون 10994 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان کاردرمانی زن - مرد 16
تجربی - با آزمون 10995 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان کتابداری در شاخه پزشکی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10996 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان گفتار درمانی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 10997 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مامایی زن 20
تجربی - با آزمون 10998 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 10999 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 11000 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11001 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان هوشبری زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 11002 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11003 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پزشکی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 11004 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان داروسازی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11005 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان دندانپزشکی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11006 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان اتاق عمل زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11007 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان اعضای مصنوعی زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 11008 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11009 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان علوم تغذیه زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 11010 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان فیزیوتراپی زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 11011 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان کاردرمانی زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 11012 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان گفتار درمانی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11013 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مامایی زن 4
تجربی - با آزمون 11014 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پزشکی زن - مرد 48
تجربی - با آزمون 11015 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پزشکی مرد 5
تجربی - با آزمون 11016 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پزشکی زن - مرد 46
تجربی - با آزمون 11017 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز داروسازی زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 11018 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز دندانپزشکی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11019 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز اتاق عمل زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11020 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11021 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پرستاری زن - مرد 46
تجربی - با آزمون 11022 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز علوم آزمایشگاهی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11023 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11024 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11025 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز هوشبری زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11026 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11027 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پزشکی زن - مرد 13
تجربی - با آزمون 11028 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پزشکی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11029 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز داروسازی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11030 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران پزشکی زن - مرد 148
تجربی - با آزمون 11031 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران اتاق عمل زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11032 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران اعضای مصنوعی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11033 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران بینایی سنجی زن - مرد 17
تجربی - با آزمون 11034 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران بینایی سنجی مرد 3
تجربی - با آزمون 11035 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران پرستاری زن - مرد 74
تجربی - با آزمون 11036 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران پرستاری زن - مرد 76
تجربی - با آزمون 11037 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11038 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شنوایی شناسی زن - مرد 17
تجربی - با آزمون 11039 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شنوایی شناسی مرد 3
تجربی - با آزمون 11040 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران علوم آزمایشگاهی زن - مرد 27
تجربی - با آزمون 11041 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران فیزیوتراپی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11042 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران کاردرمانی زن - مرد 17
تجربی - با آزمون 11043 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران گفتار درمانی زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 11044 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران مامایی زن 25
تجربی - با آزمون 11045 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران هوشبری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11046 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایران (محل تحصیل منطقه ویژه اقتصادی پیام واقع در کرج) البرز علوم اقتصادی زن - مرد 45
تجربی - با آزمون 11047 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پزشکی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11048 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پزشکی زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11049 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام دندانپزشکی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 11050 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11051 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11052 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11053 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پرستاری زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11054 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پرستاری زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11055 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام علوم آزمایشگاهی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11056 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام مامایی زن 15
تجربی - با آزمون 11057 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11058 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11059 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11060 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پزشکی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11061 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام بهداشت عمومی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11062 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11063 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11064 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران پزشکی زن - مرد 92
تجربی - با آزمون 11065 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران دندانپزشکی زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 11066 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11067 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران پرستاری زن - مرد 52
تجربی - با آزمون 11068 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران تکنولوژی پرتو درمانی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11069 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 23
تجربی - با آزمون 12013 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران تکنولوژی پزشکی هستهای زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11070 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران شنوایی شناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 11071 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران علوم آزمایشگاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11072 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران فیزیوتراپی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11073 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران گفتار درمانی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11074 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران مامایی زن 25
تجربی - با آزمون 11075 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11076 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11079 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران پزشکی زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 11080 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران دندانپزشکی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11081 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران فیزیوتراپی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11077 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بابل (محل تحصیل دانشکده پرستاری رامسر) مازندران بهداشت عمومی زن - مرد 21
تجربی - با آزمون 11078 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بابل (محل تحصیل دانشکده پرستاری رامسر) مازندران پرستاری زن - مرد 44
تجربی - با آزمون 11082 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران پزشکی زن - مرد 50
تجربی - با آزمون 11084 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران داروسازی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11085 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11087 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران پرستاری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11099 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11093 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران مدیریت خدمات بهداشتی درمانی مرد 5
تجربی - با آزمون 11098 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران مهندسی بهداشت محیط مرد 10
تجربی - با آزمون 11090 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران علوم آزمایشگاهی مرد 20
تجربی - با آزمون 11092 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران علوم تغذیه مرد 10
تجربی - با آزمون 11096 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای مرد 10
تجربی - با آزمون 11100 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران هوشبری مرد 5
تجربی - با آزمون 11091 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران علوم تغذیه زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11095 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11097 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11089 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران علوم آزمایشگاهی مرد 5
تجربی - با آزمون 11094 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران مدیریت خدمات بهداشتی درمانی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11086 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران اتاق عمل مرد 5
تجربی - با آزمون 11088 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران پرستاری مرد 5
تجربی - با آزمون 11101 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پزشکی زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 11102 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان اتاق عمل زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11103 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان بهداشت عمومی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11104 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پرستاری زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 11105 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 13
تجربی - با آزمون 11106 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مامایی زن 10
تجربی - با آزمون 11107 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11108 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11109 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11110 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پزشکی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 11111 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11112 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی مرد 10
تجربی - با آزمون 11113 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11114 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان داروسازی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11115 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان دندانپزشکی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 11116 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان اتاق عمل زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11117 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان اتاق عمل مرد 5
تجربی - با آزمون 11118 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11119 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11120 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری زن - مرد 44
تجربی - با آزمون 11121 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری مرد 5
تجربی - با آزمون 11122 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 11123 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11124 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 2
تجربی - با آزمون 11125 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11126 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان علوم آزمایشگاهی مرد 3
تجربی - با آزمون 11127 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11128 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان فناوری اطلاعات سلامت مرد 1
تجربی - با آزمون 11129 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان مامایی زن 20
تجربی - با آزمون 11130 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11131 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11132 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان هوشبری مرد 5
تجربی - با آزمون 11133 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان هوشبری زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11134 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11138 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان دندانپزشکی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11135 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان داروسازی زن - مرد 6
تجربی - با آزمون 11136 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11137 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (محل تحصیل بندرلنگه) هرمزگان پرستاری زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 11139 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر پزشکی زن - مرد 38
تجربی - با آزمون 11140 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر دندانپزشکی زن - مرد 16
تجربی - با آزمون 11141 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11142 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر بهداشت عمومی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11143 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر پرستاری زن - مرد 46
تجربی - با آزمون 11144 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر علوم آزمایشگاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11145 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر علوم تغذیه زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11146 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر کتابداری در شاخه پزشکی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11147 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر مامایی زن 21
تجربی - با آزمون 11148 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11149 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11150 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر پزشکی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11151 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی پزشکی زن - مرد 48
تجربی - با آزمون 11152 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی پزشکی مرد 3
تجربی - با آزمون 11153 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی پزشکی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 11154 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی دندانپزشکی زن - مرد 16
تجربی - با آزمون 11155 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11156 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی بهداشت عمومی زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 11157 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی پرستاری زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 11158 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11159 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی علوم آزمایشگاهی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11160 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی علوم آزمایشگاهی مرد 2
تجربی - با آزمون 11161 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی مامایی زن 15
تجربی - با آزمون 11162 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11163 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11164 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11165 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی پزشکی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11166 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل شهرستان سرایان) خراسان جنوبی مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11167 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پرستاری طبس) خراسان جنوبی پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11168 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی فردوس) خراسان جنوبی اتاق عمل زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11169 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی فردوس) خراسان جنوبی پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11170 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی فردوس) خراسان جنوبی فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 11171 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت قائن) خراسان جنوبی اتاق عمل زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11172 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت قائن) خراسان جنوبی بهداشت عمومی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11173 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت قائن) خراسان جنوبی پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11174 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت قائن) خراسان جنوبی هوشبری زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11175 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی زن - مرد 76
تجربی - با آزمون 11176 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی مرد 7
تجربی - با آزمون 11177 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی زن - مرد 74
تجربی - با آزمون 11178 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11179 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی مرد 1
تجربی - با آزمون 11180 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11181 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی دندانپزشکی زن - مرد 36
تجربی - با آزمون 11182 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی دندانپزشکی مرد 2
تجربی - با آزمون 11183 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی اتاق عمل زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 11184 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی اتاق عمل مرد 1
تجربی - با آزمون 11185 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11186 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پرستاری زن - مرد 46
تجربی - با آزمون 11187 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پرستاری مرد 5
تجربی - با آزمون 11188 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پرستاری زن - مرد 44
تجربی - با آزمون 11189 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11190 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی تکنولوژی پرتوشناسی مرد 1
تجربی - با آزمون 11191 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11192 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی شنوایی شناسی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11193 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی شنوایی شناسی مرد 1
تجربی - با آزمون 11194 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی زن - مرد 28
تجربی - با آزمون 11195 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی مرد 2
تجربی - با آزمون 11196 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی علوم تغذیه زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11197 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی علوم و صنایع غذایی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11198 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 21
تجربی - با آزمون 11199 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی فناوری اطلاعات سلامت مرد 1
تجربی - با آزمون 11200 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی فیزیوتراپی زن - مرد 23
تجربی - با آزمون 11201 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی فیزیوتراپی مرد 1
تجربی - با آزمون 11202 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی کاردرمانی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11203 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی گفتار درمانی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11204 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی مامایی زن 19
تجربی - با آزمون 11205 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11206 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11207 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11208 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی هوشبری زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11209 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی هوشبری مرد 1
تجربی - با آزمون 11210 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11211 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11212 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 11213 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 11214 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی دندانپزشکی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11215 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی اتاق عمل زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11216 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی بهداشت عمومی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11217 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11218 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11219 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11220 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی مامایی زن 20
تجربی - با آزمون 11221 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی هوشبری زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11222 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پزشکی زن - مرد 160
تجربی - با آزمون 11223 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران داروسازی زن - مرد 80
تجربی - با آزمون 11224 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران دندانپزشکی زن - مرد 48
تجربی - با آزمون 11225 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11226 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پرستاری زن - مرد 50
تجربی - با آزمون 11227 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پرستاری زن - مرد 50
تجربی - با آزمون 11228 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 23
تجربی - با آزمون 11229 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران شنوایی شناسی زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 11230 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران علوم آزمایشگاهی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11231 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11232 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران فیزیوتراپی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 11233 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران گفتار درمانی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11234 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران مامایی زن 20
تجربی - با آزمون 11235 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران مدیریت خدمات بهداشتی درمانی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11236 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11237 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران داروسازی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 11238 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه تهران تهران دندانپزشکی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11239 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در جزیره کیش) تهران پرستاری زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 11240 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در جزیره کیش) تهران علوم آزمایشگاهی زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 11241 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی زن - مرد 70
تجربی - با آزمون 11242 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی مرد 10
تجربی - با آزمون 11243 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 11244 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان داروسازی زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11245 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان داروسازی مرد 1
تجربی - با آزمون 11246 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان دندانپزشکی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11247 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان دندانپزشکی مرد 2
تجربی - با آزمون 11248 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان اتاق عمل زن - مرد 23
تجربی - با آزمون 11249 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان اتاق عمل مرد 2
تجربی - با آزمون 11250 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان بهداشت عمومی زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 11251 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11252 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 11253 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری مرد 5
تجربی - با آزمون 11254 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری زن - مرد 36
تجربی - با آزمون 11255 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 28
تجربی - با آزمون 11256 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 2
تجربی - با آزمون 11257 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان شنوایی شناسی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11258 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11259 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان علوم آزمایشگاهی مرد 5
تجربی - با آزمون 11260 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان علوم تغذیه زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11261 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 11262 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان فناوری اطلاعات سلامت مرد 1
تجربی - با آزمون 11263 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان فیزیوتراپی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11264 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان فیزیوتراپی مرد 2
تجربی - با آزمون 11265 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان کاردرمانی زن - مرد 16
تجربی - با آزمون 11266 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان گفتار درمانی زن - مرد 17
تجربی - با آزمون 11267 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان مامایی زن 30
تجربی - با آزمون 11268 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11269 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11270 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11271 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان هوشبری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 11272 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان هوشبری مرد 2
تجربی - با آزمون 11273 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11274 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان داروسازی زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 11275 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان دندانپزشکی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11276 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان اتاق عمل زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11277 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11278 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان شنوایی شناسی زن - مرد 4
تجربی - با آزمون 11279 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان فیزیوتراپی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11280 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان کاردرمانی زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 11281 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان گفتار درمانی زن - مرد 4
تجربی - با آزمون 11282 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پزشکی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 11283 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پزشکی زن - مرد 16
تجربی - با آزمون 11284 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس اتاق عمل زن - مرد 17
تجربی - با آزمون 11285 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس بهداشت عمومی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11286 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پرستاری زن - مرد 44
تجربی - با آزمون 11287 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس علوم آزمایشگاهی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11288 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس هوشبری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 11289 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پزشکی زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 11290 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان پزشکی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11291 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان اتاق عمل زن - مرد 13
تجربی - با آزمون 11292 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان بهداشت عمومی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11293 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان پرستاری زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11294 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان مامایی زن 13
تجربی - با آزمون 11295 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11296 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11297 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان پزشکی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11298 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پزشکی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11299 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پزشکی زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 11300 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی دندانپزشکی زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 11301 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11302 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی بهداشت عمومی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11303 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی علوم آزمایشگاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11304 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی مامایی زن 20
تجربی - با آزمون 11305 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11306 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11307 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11310 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پرستاری زن - مرد 34
تجربی - با آزمون 11308 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پزشکی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 11309 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد (محل تحصیل دانشکده پرستاری شیروان) خراسان شمالی پرستاری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11311 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پزشکی زن - مرد 34
تجربی - با آزمون 11312 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11313 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پرستاری زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 11314 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پرستاری زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11315 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11316 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان هوشبری زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11317 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پزشکی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11318 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان پزشکی زن - مرد 64
تجربی - با آزمون 11319 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان دندانپزشکی زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11320 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان اتاق عمل زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11321 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان بهداشت عمومی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11322 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان پرستاری زن - مرد 34
تجربی - با آزمون 11323 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11324 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11325 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان مامایی زن 25
تجربی - با آزمون 11326 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11327 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11328 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان پزشکی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11329 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان پزشکی زن - مرد 28
تجربی - با آزمون 11330 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان داروسازی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 11331 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11332 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان بهداشت عمومی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11333 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان پرستاری زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 11334 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان پرستاری زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11335 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11336 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان علوم تغذیه زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11337 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11338 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان مامایی زن 20
تجربی - با آزمون 11339 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان مامایی زن 20
تجربی - با آزمون 11340 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11341 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11342 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11343 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11344 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان پزشکی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11345 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان داروسازی زن - مرد 4
تجربی - با آزمون 11346 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پزشکی زن - مرد 48
تجربی - با آزمون 11347 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پزشکی مرد 3
تجربی - با آزمون 11348 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پزشکی زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 11349 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان دندانپزشکی زن - مرد 16
تجربی - با آزمون 11350 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان دندانپزشکی زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 11351 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان اتاق عمل زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 11352 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان اتاق عمل مرد 2
تجربی - با آزمون 11353 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11354 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان بینایی سنجی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11355 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پرستاری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11356 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پرستاری مرد 5
تجربی - با آزمون 11357 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 1
تجربی - با آزمون 11358 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 11359 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 27
تجربی - با آزمون 11360 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی مرد 3
تجربی - با آزمون 11361 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان علوم تغذیه زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11362 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 11363 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان فناوری اطلاعات سلامت مرد 1
تجربی - با آزمون 11364 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان فیزیوتراپی زن - مرد 16
تجربی - با آزمون 11365 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان فیزیوتراپی مرد 1
تجربی - با آزمون 11366 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان کتابداری در شاخه پزشکی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11367 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان گفتار درمانی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11368 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان مامایی زن 8
تجربی - با آزمون 11369 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11370 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11371 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان هوشبری مرد 2
تجربی - با آزمون 11372 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان هوشبری زن - مرد 13
تجربی - با آزمون 11375 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پزشکی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11376 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پزشکی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11377 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان دندانپزشکی زن - مرد 13
تجربی - با آزمون 11378 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان بینایی سنجی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 11379 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان فیزیوتراپی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 11380 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان گفتار درمانی زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 11373 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل موسسه آموزش عالی سلامت خاش) سیستان وبلوچستان اتاق عمل زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 11374 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل موسسه آموزش عالی سلامت خاش) سیستان وبلوچستان بهداشت عمومی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 11381 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پزشکی زن 72
تجربی - با آزمون 11382 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پزشکی مرد 3
تجربی - با آزمون 11383 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان داروسازی زن - مرد 46
تجربی - با آزمون 11384 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان دندانپزشکی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 11385 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11386 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان بهداشت عمومی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11387 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پرستاری زن - مرد 44
تجربی - با آزمون 11388 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پرستاری مرد 2
تجربی - با آزمون 11389 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11390 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11391 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان علوم آزمایشگاهی مرد 1
تجربی - با آزمون 11392 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان کاردرمانی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11393 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان مامایی زن 20
تجربی - با آزمون 11394 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11395 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11396 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان هوشبری زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11397 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پزشکی زن - مرد 38
تجربی - با آزمون 11398 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان داروسازی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11399 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان دندانپزشکی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11400 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پزشکی زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 11401 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پزشکی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11402 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی اتاق عمل زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11403 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11404 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11405 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11406 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11407 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی مامایی زن 20
تجربی - با آزمون 11408 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11409 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11410 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی هوشبری زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11411 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پزشکی زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 11412 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (محل تحصیل شهرستان جوین) خراسان رضوی پرستاری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11413 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پزشکی زن - مرد 36
تجربی - با آزمون 11414 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پزشکی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 11415 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان دندانپزشکی زن - مرد 16
تجربی - با آزمون 11416 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پرستاری زن - مرد 38
تجربی - با آزمون 11417 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11418 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان فیزیوتراپی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11419 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان کاردرمانی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11420 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان گفتار درمانی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11421 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پزشکی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11422 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده بهداشت دامغان) سمنان بهداشت عمومی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11423 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده بهداشت دامغان) سمنان بهداشت عمومی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11424 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده بهداشت دامغان) سمنان مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11425 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده بهداشت دامغان) سمنان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11426 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده بهداشت دامغان) سمنان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11427 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11428 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11429 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11430 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11431 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل شهرستان آرادان) سمنان علوم تغذیه زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11432 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل شهرستان آرادان) سمنان علوم و صنایع غذایی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11433 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11434 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی زن - مرد 28
تجربی - با آزمون 11435 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان اتاق عمل زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 11436 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11437 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پرستاری زن - مرد 34
تجربی - با آزمون 11438 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11439 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11440 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان مامایی زن 15
تجربی - با آزمون 11441 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان مامایی زن 15
تجربی - با آزمون 11442 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11443 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11444 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان هوشبری زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 11445 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی زن - مرد 7
تجربی - با آزمون 11446 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی زن - مرد 7
تجربی - با آزمون 11447 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری پزشکی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 11448 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری پزشکی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11449 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری دندانپزشکی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11450 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری اتاق عمل زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11451 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11452 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری پرستاری زن - مرد 50
تجربی - با آزمون 11453 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11454 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم آزمایشگاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11455 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری مامایی زن 20
تجربی - با آزمون 11456 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11457 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری هوشبری زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11458 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری پزشکی زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 11459 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجن) چهارمحال وبختیاری اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11460 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجن) چهارمحال وبختیاری پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11461 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پزشکی زن - مرد 80
تجربی - با آزمون 11463 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پزشکی زن - مرد 80
تجربی - با آزمون 11464 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران داروسازی زن - مرد 46
تجربی - با آزمون 11465 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران دندانپزشکی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11466 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران دندانپزشکی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11467 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11468 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11469 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران بینایی سنجی زن - مرد 23
تجربی - با آزمون 11470 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری زن - مرد 88
تجربی - با آزمون 11471 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری زن - مرد 88
تجربی - با آزمون 11472 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی پرتو درمانی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11473 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 26