کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی تجربی - با آزمون - 3

کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی تجربی - با آزمون - 3
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 11474 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران شنوایی شناسی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11475 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم آزمایشگاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11476 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم تغذیه زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 11477 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم تغذیه زن - مرد 17
تجربی - با آزمون 11478 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم و صنایع غذایی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11479 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم و صنایع غذایی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11480 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران فیزیوتراپی زن - مرد 23
تجربی - با آزمون 11481 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران کاردرمانی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11482 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مامایی زن 20
تجربی - با آزمون 11483 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11484 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11485 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11486 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 11487 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست) تهران مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11488 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست) تهران مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11489 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست) تهران مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11490 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست) تهران مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11491 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست) تهران پزشکی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11492 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پزشکی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11493 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران داروسازی زن - مرد 23
تجربی - با آزمون 11494 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران دندانپزشکی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 11495 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران دندانپزشکی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 11496 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران بهداشت عمومی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 11497 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران بینایی سنجی زن - مرد 6
تجربی - با آزمون 11498 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11499 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11500 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران شنوایی شناسی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11501 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم تغذیه زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 11502 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم تغذیه زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 11503 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم و صنایع غذایی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 11504 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم و صنایع غذایی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 11505 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران فیزیوتراپی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11506 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران کاردرمانی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11507 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 11508 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 11509 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ورامین) تهران بهداشت عمومی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11510 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ورامین) تهران پرستاری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11511 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ورامین) تهران هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11512 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پزشکی زن - مرد 86
تجربی - با آزمون 11513 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پزشکی مرد 15
تجربی - با آزمون 11514 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پزشکی زن - مرد 86
تجربی - با آزمون 11515 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس داروسازی زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 11516 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس داروسازی مرد 1
تجربی - با آزمون 11517 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس دندانپزشکی زن - مرد 56
تجربی - با آزمون 11518 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس دندانپزشکی مرد 4
تجربی - با آزمون 11519 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس اتاق عمل زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11520 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس اتاق عمل مرد 7
تجربی - با آزمون 11521 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس بهداشت عمومی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 12012 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11522 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پرستاری زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 11523 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پرستاری مرد 15
تجربی - با آزمون 11524 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پرستاری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11525 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 31
تجربی - با آزمون 11526 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس تکنولوژی پرتوشناسی مرد 1
تجربی - با آزمون 11527 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس علوم آزمایشگاهی زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 11528 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس علوم آزمایشگاهی مرد 8
تجربی - با آزمون 11529 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس علوم تغذیه زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11530 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 11531 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس فناوری اطلاعات سلامت مرد 1
تجربی - با آزمون 11532 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس فیزیوتراپی زن - مرد 21
تجربی - با آزمون 11533 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس فیزیوتراپی مرد 2
تجربی - با آزمون 11534 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس کاردرمانی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11535 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس گفتار درمانی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11536 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس مامایی زن 15
تجربی - با آزمون 11537 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11538 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 21
تجربی - با آزمون 11539 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11540 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس هوشبری زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11541 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس هوشبری مرد 7
تجربی - با آزمون 11552 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس علوم تغذیه زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11542 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پزشکی زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 11543 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس داروسازی زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11544 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس دندانپزشکی زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 11545 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پرستاری آباده) فارس پرستاری زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11546 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پرستاری لامرد) فارس پرستاری زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11547 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) فارس اتاق عمل زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11548 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) فارس علوم آزمایشگاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11549 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) فارس هوشبری زن - مرد 16
تجربی - با آزمون 11550 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی داراب) فارس علوم آزمایشگاهی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11551 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت ممسنی) فارس بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11553 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس پزشکی زن - مرد 64
تجربی - با آزمون 11554 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11555 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس بهداشت عمومی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11556 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس پرستاری زن - مرد 44
تجربی - با آزمون 11557 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس علوم آزمایشگاهی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11558 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11559 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس پزشکی زن - مرد 23
تجربی - با آزمون 11560 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پزشکی زن - مرد 46
تجربی - با آزمون 11561 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پزشکی مرد 3
تجربی - با آزمون 11562 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین دندانپزشکی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11563 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین اتاق عمل زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11564 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11565 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پرستاری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11566 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پرستاری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11567 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین علوم آزمایشگاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11568 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین مامایی زن 25
تجربی - با آزمون 11569 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین مدیریت خدمات بهداشتی درمانی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11570 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 36
تجربی - با آزمون 11571 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11572 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین هوشبری زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11573 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پزشکی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11574 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پرستاری زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11575 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین مامایی زن 5
تجربی - با آزمون 11576 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قم قم پزشکی زن - مرد 52
تجربی - با آزمون 11577 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قم قم دندانپزشکی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11578 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قم قم اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11579 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قم قم بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11580 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قم قم پرستاری زن - مرد 50
تجربی - با آزمون 11581 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قم قم علوم آزمایشگاهی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11582 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قم قم مامایی زن 15
تجربی - با آزمون 11583 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قم قم مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11584 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قم قم مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11585 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قم قم هوشبری زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11586 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قم قم پزشکی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11587 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قم قم اتاق عمل زن - مرد 2
تجربی - با آزمون 11588 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قم قم بهداشت عمومی زن - مرد 2
تجربی - با آزمون 11589 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قم قم پرستاری زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 11590 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قم قم علوم آزمایشگاهی زن - مرد 2
تجربی - با آزمون 11591 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قم قم مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 2
تجربی - با آزمون 11592 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قم قم مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 2
تجربی - با آزمون 11593 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قم قم هوشبری زن - مرد 2
تجربی - با آزمون 11594 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان پزشکی زن - مرد 66
تجربی - با آزمون 11595 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان دندانپزشکی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11596 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان اتاق عمل زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11597 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11598 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان پرستاری زن - مرد 38
تجربی - با آزمون 11599 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان پرستاری زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11600 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 21
تجربی - با آزمون 11601 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11602 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان علوم تغذیه زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11603 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11604 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان مامایی زن 25
تجربی - با آزمون 11605 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11606 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11607 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان هوشبری زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11608 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان بهداشت عمومی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11609 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان پرستاری زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 11610 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 4
تجربی - با آزمون 11611 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11612 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان علوم تغذیه زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11613 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11614 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان مامایی زن 5
تجربی - با آزمون 11615 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11616 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11617 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان هوشبری زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 11618 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان (محل تحصیل آران و بیدگل) اصفهان پزشکی زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 11619 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی زن - مرد 44
تجربی - با آزمون 11620 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی مرد 5
تجربی - با آزمون 11621 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11622 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان دندانپزشکی زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 11623 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان اتاق عمل زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11624 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان اتاق عمل مرد 1
تجربی - با آزمون 11625 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11626 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پرستاری زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 11627 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پرستاری مرد 3
تجربی - با آزمون 11628 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پرستاری زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11629 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی پرتو درمانی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11630 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11631 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 1
تجربی - با آزمون 11632 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 11633 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان علوم آزمایشگاهی مرد 3
تجربی - با آزمون 11634 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان مامایی زن 25
تجربی - با آزمون 11635 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11636 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11637 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان هوشبری زن - مرد 21
تجربی - با آزمون 11638 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان هوشبری مرد 1
تجربی - با آزمون 11639 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 11640 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پرستاری زن - مرد 13
تجربی - با آزمون 11641 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پزشکی زن - مرد 96
تجربی - با آزمون 11642 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پزشکی مرد 9
تجربی - با آزمون 11643 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان داروسازی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 11644 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان دندانپزشکی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11645 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان اتاق عمل مرد 1
تجربی - با آزمون 11646 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان اتاق عمل زن - مرد 23
تجربی - با آزمون 11647 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان بهداشت عمومی زن - مرد 28
تجربی - با آزمون 12011 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11648 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11649 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 1
تجربی - با آزمون 11650 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 28
تجربی - با آزمون 11651 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان علوم آزمایشگاهی مرد 2
تجربی - با آزمون 11652 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان علوم تغذیه زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11653 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 11654 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان فناوری اطلاعات سلامت مرد 1
تجربی - با آزمون 11655 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان فیزیوتراپی مرد 1
تجربی - با آزمون 11656 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان فیزیوتراپی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11657 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11658 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11659 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان هوشبری زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11660 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان هوشبری مرد 1
تجربی - با آزمون 11661 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پرستاری زن - مرد 54
تجربی - با آزمون 11662 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پرستاری مرد 3
تجربی - با آزمون 11663 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پرستاری زن 25
تجربی - با آزمون 11664 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پزشکی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11665 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان داروسازی زن - مرد 16
تجربی - با آزمون 11666 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان دندانپزشکی زن - مرد 7
تجربی - با آزمون 11667 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان (محل تحصیل دانشکده پرستاری زرند) کرمان پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11668 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی زن - مرد 64
تجربی - با آزمون 11669 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی مرد 9
تجربی - با آزمون 11670 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11671 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه دندانپزشکی مرد 2
تجربی - با آزمون 11672 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه دندانپزشکی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11673 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه اتاق عمل زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 11674 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه اتاق عمل مرد 2
تجربی - با آزمون 11675 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه بهداشت عمومی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11676 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری زن - مرد 38
تجربی - با آزمون 11677 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری مرد 7
تجربی - با آزمون 11678 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری زن - مرد 28
تجربی - با آزمون 11679 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11680 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی پرتوشناسی مرد 1
تجربی - با آزمون 11681 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی پزشکی هستهای زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11682 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه علوم آزمایشگاهی زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11683 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه علوم آزمایشگاهی مرد 4
تجربی - با آزمون 11684 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه علوم و صنایع غذایی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11685 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 11686 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه فناوری اطلاعات سلامت مرد 1
تجربی - با آزمون 11687 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه مامایی زن 25
تجربی - با آزمون 11688 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11689 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11690 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه هوشبری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 11691 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه هوشبری مرد 2
تجربی - با آزمون 11693 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11694 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی زن - مرد 16
تجربی - با آزمون 11695 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه دندانپزشکی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11696 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه اتاق عمل زن - مرد 4
تجربی - با آزمون 11697 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه بهداشت عمومی زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 11698 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11699 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11700 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه علوم آزمایشگاهی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11701 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه علوم و صنایع غذایی زن - مرد 4
تجربی - با آزمون 11702 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 11703 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه مامایی زن 5
تجربی - با آزمون 11704 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11705 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11706 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه هوشبری زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11692 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده پرستاری سنقر) کرمانشاه پرستاری زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11707 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پزشکی زن - مرد 66
تجربی - با آزمون 11708 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان دندانپزشکی زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11709 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11710 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان بهداشت عمومی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11711 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پرستاری زن - مرد 36
تجربی - با آزمون 11712 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پرستاری زن - مرد 34
تجربی - با آزمون 11713 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11714 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان علوم تغذیه زن - مرد 17
تجربی - با آزمون 11715 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان مامایی زن 15
تجربی - با آزمون 11716 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11717 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان هوشبری زن - مرد 16
تجربی - با آزمون 11718 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان بهداشت عمومی زن - مرد 2
تجربی - با آزمون 11719 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پرستاری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11720 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11721 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان علوم تغذیه زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 11722 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان مامایی زن 3
تجربی - با آزمون 11723 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 2
تجربی - با آزمون 11724 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پزشکی زن - مرد 42
تجربی - با آزمون 11725 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان دندانپزشکی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11726 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پزشکی زن - مرد 34
تجربی - با آزمون 11727 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11728 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی بهداشت عمومی زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11729 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11730 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پرستاری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11731 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11732 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11733 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی مامایی زن 20
تجربی - با آزمون 11734 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11735 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11736 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11737 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پزشکی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11738 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11739 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11740 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11741 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11742 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11743 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11744 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان دندانپزشکی زن - مرد 38
تجربی - با آزمون 11745 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پزشکی زن - مرد 52
تجربی - با آزمون 11746 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پزشکی زن - مرد 2
تجربی - با آزمون 11747 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پزشکی زن - مرد 56
تجربی - با آزمون 11748 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان فیزیوتراپی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 11749 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری زن - مرد 56
تجربی - با آزمون 11750 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری زن - مرد 34
تجربی - با آزمون 11751 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری زن 20
تجربی - با آزمون 11758 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان داروسازی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11760 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان بهداشت عمومی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11761 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11762 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11752 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11753 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری زن 5
تجربی - با آزمون 11759 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان داروسازی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 11763 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان بهداشت عمومی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11764 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11765 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11754 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) گیلان پرستاری زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11755 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) گیلان مامایی زن 20
تجربی - با آزمون 11756 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل واحد بین الملل واقع در بندر انزلی) گیلان پزشکی زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 11757 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل واحد بین الملل واقع در بندر انزلی) گیلان دندانپزشکی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11766 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 11767 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی زن - مرد 46
تجربی - با آزمون 11768 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11769 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان دندانپزشکی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11770 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11771 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان بهداشت عمومی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11772 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان بهداشت عمومی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11773 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پرستاری زن - مرد 36
تجربی - با آزمون 11774 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پرستاری زن - مرد 34
تجربی - با آزمون 11775 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11776 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11777 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11778 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان علوم تغذیه زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11779 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11780 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان مامایی زن 20
تجربی - با آزمون 11781 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11782 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11783 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11784 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11785 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی زن - مرد 13
تجربی - با آزمون 11786 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) لرستان پرستاری زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 11787 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری پلدختر) لرستان پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11788 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری پلدختر) لرستان هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11789 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجرد) لرستان پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11790 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پزشکی زن - مرد 54
تجربی - با آزمون 11791 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پزشکی مرد 3
تجربی - با آزمون 11792 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پزشکی زن - مرد 56
تجربی - با آزمون 11793 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران داروسازی زن - مرد 46
تجربی - با آزمون 11794 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران داروسازی مرد 1
تجربی - با آزمون 11795 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران دندانپزشکی زن - مرد 28
تجربی - با آزمون 11796 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران اتاق عمل زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11797 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران اتاق عمل مرد 1
تجربی - با آزمون 11798 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11799 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری زن - مرد 36
تجربی - با آزمون 11800 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری زن - مرد 36
تجربی - با آزمون 11801 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 27
تجربی - با آزمون 11802 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران علوم آزمایشگاهی زن - مرد 28
تجربی - با آزمون 11803 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران علوم آزمایشگاهی مرد 1
تجربی - با آزمون 11804 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 11805 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران فناوری اطلاعات سلامت مرد 1
تجربی - با آزمون 11806 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران کاردرمانی زن - مرد 16
تجربی - با آزمون 11807 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مامایی زن 25
تجربی - با آزمون 11808 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11809 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11810 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11811 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران هوشبری مرد 1
تجربی - با آزمون 11812 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران دندانپزشکی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11813 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران اتاق عمل زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11814 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران بهداشت عمومی زن - مرد 6
تجربی - با آزمون 11815 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری زن - مرد 7
تجربی - با آزمون 11816 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری زن - مرد 7
تجربی - با آزمون 11817 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11818 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران علوم آزمایشگاهی زن - مرد 7
تجربی - با آزمون 11819 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11820 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران کاردرمانی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11821 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مامایی زن 7
تجربی - با آزمون 11822 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 7
تجربی - با آزمون 11823 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11824 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران هوشبری زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11834 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل پردیس خودگردان رامسر) مازندران پزشکی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 11835 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل پردیس خودگردان رامسر) مازندران داروسازی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11825 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) مازندران پرستاری زن - مرد 36
تجربی - با آزمون 11826 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) مازندران پرستاری زن - مرد 34
تجربی - با آزمون 11827 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) مازندران پرستاری زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 11828 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) مازندران پرستاری زن - مرد 7
تجربی - با آزمون 11829 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی آمل) مازندران علوم آزمایشگاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11830 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی آمل) مازندران فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11831 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی آمل) مازندران فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 7
تجربی - با آزمون 11832 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری بهشهر) مازندران پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11833 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری بهشهر) مازندران پرستاری زن - مرد 6
تجربی - با آزمون 11836 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی زن - مرد 66
تجربی - با آزمون 11837 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی مرد 7
تجربی - با آزمون 11838 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی زن - مرد 56
تجربی - با آزمون 11839 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11840 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی مرد 2
تجربی - با آزمون 11841 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 11842 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی مرد 2
تجربی - با آزمون 11843 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی اتاق عمل زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11844 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی بهداشت عمومی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11845 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی بینایی سنجی زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 11846 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی بینایی سنجی مرد 1
تجربی - با آزمون 11847 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پرستاری زن - مرد 42
تجربی - با آزمون 11848 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پرستاری زن - مرد 38
تجربی - با آزمون 11849 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 28
تجربی - با آزمون 11850 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی زن - مرد 29
تجربی - با آزمون 11851 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی مرد 3
تجربی - با آزمون 11852 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 11853 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی فناوری اطلاعات سلامت مرد 1
تجربی - با آزمون 11854 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی فیزیوتراپی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 11855 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی فیزیوتراپی مرد 1
تجربی - با آزمون 11856 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی گفتار درمانی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11857 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی مامایی زن 25
تجربی - با آزمون 11858 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11859 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11864 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 11865 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11866 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11860 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 11861 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی مامایی زن 5
تجربی - با آزمون 11867 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی اتاق عمل زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 11868 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی بینایی سنجی زن - مرد 2
تجربی - با آزمون 11869 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پرستاری زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11870 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پرستاری زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11871 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 11872 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی فیزیوتراپی زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 11862 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل دانشکده پرستاری قوچان) خراسان رضوی پرستاری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11863 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت کاشمر) خراسان رضوی پرستاری زن - مرد 28
تجربی - با آزمون 11873 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی زن - مرد 50
تجربی - با آزمون 11874 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی مرد 5
تجربی - با آزمون 11875 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی زن - مرد 48
تجربی - با آزمون 11876 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان داروسازی زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11877 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان دندانپزشکی زن - مرد 46
تجربی - با آزمون 11878 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان اتاق عمل زن - مرد 34
تجربی - با آزمون 11879 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان اعضای مصنوعی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 11880 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان بهداشت عمومی زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 11881 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پرستاری زن - مرد 44
تجربی - با آزمون 11882 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پرستاری زن - مرد 42
تجربی - با آزمون 11883 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11884 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان شنوایی شناسی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11885 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 31
تجربی - با آزمون 11886 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان علوم آزمایشگاهی مرد 3
تجربی - با آزمون 11887 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان فیزیوتراپی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 11888 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان کاردرمانی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11889 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان کتابداری در شاخه پزشکی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 11890 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان گفتار درمانی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11891 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مامایی زن 20
تجربی - با آزمون 11892 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 11893 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 11894 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان هوشبری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11898 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 11899 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان داروسازی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11900 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان دندانپزشکی زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11895 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل محل تحصیل دانشکده پرستاری ملایر) همدان پرستاری زن - مرد 42
تجربی - با آزمون 11896 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی نهاوند) همدان اتاق عمل زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11897 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی نهاوند) همدان پرستاری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11901 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پرستاری اسدآباد) همدان بهداشت عمومی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11902 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پرستاری اسدآباد) همدان پرستاری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11903 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد پزشکی زن - مرد 52
تجربی - با آزمون 11904 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد دندانپزشکی زن - مرد 16
تجربی - با آزمون 11905 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد اتاق عمل زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11906 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11907 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد پرستاری زن - مرد 44
تجربی - با آزمون 11908 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11909 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم آزمایشگاهی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11910 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم تغذیه زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11911 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مامایی زن 20
تجربی - با آزمون 11912 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11913 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد هوشبری زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11914 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد پزشکی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11915 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پزشکی زن - مرد 66
تجربی - با آزمون 11916 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پزشکی مرد 8
تجربی - با آزمون 11917 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد داروسازی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11918 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11919 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11920 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری زن - مرد 50
تجربی - با آزمون 11921 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری مرد 2
تجربی - با آزمون 11922 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11923 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد علوم آزمایشگاهی زن - مرد 21
تجربی - با آزمون 11924 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد علوم آزمایشگاهی مرد 1
تجربی - با آزمون 11925 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مامایی زن 25
تجربی - با آزمون 11926 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11927 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11928 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11929 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11938 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد دندانپزشکی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11930 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پزشکی زن - مرد 46
تجربی - با آزمون 11931 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد داروسازی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11932 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد دندانپزشکی زن - مرد 17
تجربی - با آزمون 11933 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری زن - مرد 50
تجربی - با آزمون 11934 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پرستاری میبد) یزد پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11935 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ابرکوه) یزد اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11936 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ابرکوه) یزد مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11937 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ابرکوه) یزد مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11939 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پزشکی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11940 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11941 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان بهداشت عمومی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11942 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پرستاری زن - مرد 34
تجربی - با آزمون 11943 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پرستاری زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 11944 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 12014 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11945 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان کتابداری در شاخه پزشکی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11946 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11947 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11948 ظرفیت مازاد با آزمون دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پزشکی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 11949 ظرفیت مازاد با آزمون دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان اتاق عمل زن - مرد 4
تجربی - با آزمون 11950 ظرفیت مازاد با آزمون دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پرستاری زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11951 ظرفیت مازاد با آزمون دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11952 ظرفیت مازاد با آزمون دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان هوشبری زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11953 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی اسفراین خراسان شمالی بهداشت عمومی زن 30
تجربی - با آزمون 11954 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی اسفراین خراسان شمالی پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11955 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11956 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان بهداشت عمومی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11957 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11958 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان مامایی زن 25
تجربی - با آزمون 11959 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11960 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11961 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان اتاق عمل زن - مرد 21
تجربی - با آزمون 11962 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان پرستاری زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 11963 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11964 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی تربت جام خراسان رضوی بهداشت عمومی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11965 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی تربت جام خراسان رضوی پرستاری زن - مرد 34
تجربی - با آزمون 11966 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی تربت جام خراسان رضوی مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11967 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی خلخال اردبیل بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11968 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی خلخال اردبیل پرستاری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11969 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی خلخال اردبیل مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11970 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11971 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی علوم آزمایشگاهی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11972 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11973 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11974 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11975 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11976 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11977 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11978 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی سراب آذربایجان شرقی بهداشت عمومی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11979 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی سراب آذربایجان شرقی پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11980 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی سراب آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11981 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11982 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان پرستاری زن - مرد 36
تجربی - با آزمون 11983 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11984 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11985 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان هوشبری زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11986 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان اتاق عمل زن - مرد 16
تجربی - با آزمون 11987 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان بهداشت عمومی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11988 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11989 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان علوم تغذیه زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11990 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان مامایی زن 20
تجربی - با آزمون 11991 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی گراش فارس اتاق عمل زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11992 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی گراش فارس پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11993 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی گراش فارس علوم آزمایشگاهی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11994 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی گراش فارس هوشبری زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 11995 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی لارستان فارس اتاق عمل زن - مرد 16
تجربی - با آزمون 11996 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی لارستان فارس پرستاری زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 11997 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی لارستان (محل تحصیل دانشکده بهداشت شهرستان اوز) فارس بهداشت عمومی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11998 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی اتاق عمل زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11999 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی بهداشت عمومی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 12000 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی پرستاری زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 12001 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 12002 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 12003 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 12004 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 12005 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی علوم و صنایع غذایی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 12006 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 12007 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 12008 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 12009 روزانه با آزمون موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران تهران اعضای مصنوعی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 12010 روزانه با آزمون موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران تهران اعضای مصنوعی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 13526 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 120
تجربی - با آزمون 13527 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین زیست فناوری زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 13528 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 20695 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20696 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20697 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مدیریت مالی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20713 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20714 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20715 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20716 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت دولتی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20717 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20718 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت مالی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20724 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20725 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مدیریت امور بانکی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20726 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20727 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20728 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 13529 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 20732 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حسابداری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 20733 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 13530 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 120
تجربی - با آزمون 13531 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان زیست فناوری زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 20740 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20745 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20746 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20749 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20754 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20755 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20756 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20757 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت جهانگردی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20758 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20759 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت فرهنگی هنری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 13535 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 140
تجربی - با آزمون 13536 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد زیست فناوری زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 13537 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 20760 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20773 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد بندرعباس) هرمزگان فقه و حقوق مذاهب اسلامی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 20774 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد بندرعباس) هرمزگان فقه و حقوق شافعی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 20775 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد تهران) تهران ادیان و مذاهب زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 20776 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد تهران) تهران تاریخ اسلام زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 20777 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد تهران) تهران فقه و حقوق امامی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 20778 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد تهران) تهران فقه و حقوق حنفی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 20779 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد تهران) تهران فقه و حقوق شافعی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 20780 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد تهران) تهران فلسفه و عرفان اسلامی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 20781 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد زاهدان) سیستان وبلوچستان فقه و حقوق مذاهب اسلامی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 20782 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد زاهدان) سیستان وبلوچستان فقه و حقوق حنفی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 20783 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد سنندج) کردستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 20784 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد سنندج) کردستان فقه و حقوق امامی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 20785 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد سنندج) کردستان فقه و حقوق شافعی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 20793 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم علوم اقتصادی زن - مرد 42
تجربی - با آزمون 20806 غیرانتفاعی با آزمون دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران (ویژه خواهران) تهران روانشناسی زن 18
تجربی - با آزمون 20807 غیرانتفاعی با آزمون دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران (ویژه خواهران) تهران علوم تربیتی زن 30
تجربی - با آزمون 20808 غیرانتفاعی با آزمون دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران (ویژه خواهران) تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی زن 18
تجربی - با آزمون 20809 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آبا - آبیک قزوین حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20814 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 13540 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 13541 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 13544 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی زن 100
تجربی - با آزمون 20842 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران روانشناسی زن 18
تجربی - با آزمون 20843 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت بازرگانی زن 18
تجربی - با آزمون 20844 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20851 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت صنعتی زن 18
تجربی - با آزمون 20860 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20868 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20870 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران حسابداری زن 15
تجربی - با آزمون 20871 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران مدیریت بازرگانی زن 15
تجربی - با آزمون 20872 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران مدیریت صنعتی زن 15
تجربی - با آزمون 20873 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران مدیریت کسب و کارهای کوچک زن 15
تجربی - با آزمون 20874 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران حسابداری مرد 15
تجربی - با آزمون 20875 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران مدیریت بازرگانی مرد 15
تجربی - با آزمون 20876 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران مدیریت صنعتی مرد 15
تجربی - با آزمون 20877 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران مدیریت کسب و کارهای کوچک مرد 15
تجربی - با آزمون 13546 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 20880 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20888 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20892 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان روانشناسی زن 18
تجربی - با آزمون 13547 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد زیست فناوری زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 20906 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20912 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان روانشناسی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 13548 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 180
تجربی - با آزمون 13549 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران زیست فناوری زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 20918 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران شیمی کاربردی زن - مرد 46
تجربی - با آزمون 20926 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی انوارالعلوم - انزلی آذربایجان غربی روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20932 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اوج - آبیک قزوین حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20949 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20950 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20951 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20957 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 13554 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 13555 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 13563 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 13564 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مهندسی فضای سبز زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 20968 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20984 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20987 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران حسابداری زن - مرد 42
تجربی - با آزمون 20988 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20989 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 13568 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 120
تجربی - با آزمون 20999 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21008 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین حسابداری زن - مرد 42
تجربی - با آزمون 21009 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21010 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 13569 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 13572 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 21027 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21028 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21035 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان همدان حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21037 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 21038 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 21044 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21047 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم قم حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21048 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد خراسان رضوی حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21049 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21050 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21051 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21064 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی حسابداری زن 18
تجربی - با آزمون 21065 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی روانشناسی زن 18
تجربی - با آزمون 21071 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21072 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21091 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 13578 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 13579 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 21096 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21097 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 13582 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 21104 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21109 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی دارالعلم - یزد یزد روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21114 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 13585 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 21116 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 13586 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 21120 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان حسابداری زن - مرد 42
تجربی - با آزمون 21121 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21125 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21135 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21136 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21142 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 13588 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 13589 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی دریا زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 13590 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 13591 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی زیست فناوری زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 13592 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 13593 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 21148 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21151 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21152 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21153 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21154 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21155 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین مدیریت مالی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21160 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21168 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز حسابداری زن 18
تجربی - با آزمون 21170 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی رضویه - ساوه مرکزی حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 13595 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 21178 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21179 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21182 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21190 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21191 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21192 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21196 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21202 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 13607 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی زن - مرد 120
تجربی - با آزمون 21208 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21209 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21211 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21215 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 13608 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 13609 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران زیست شناسی گیاهی زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 13610 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران زیست فناوری زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 21226 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21233 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21234 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21235 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21245 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سیمای دانش - کوچصفهان رشت گیلان روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21249 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی حسابداری زن - مرد 42
تجربی - با آزمون 21250 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21280 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21281 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 13616 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی صبا - ارومیه آذربایجان غربی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 100
تجربی - با آزمون 13617 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی صبا - ارومیه آذربایجان غربی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 21301 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان اصفهان حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21305 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران (ویژه برادران) تهران مدیریت بازرگانی مرد 18
تجربی - با آزمون 21314 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حسابداری مرد 15
تجربی - با آزمون 21315 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم روانشناسی مرد 18
تجربی - با آزمون 21317 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حسابداری زن 15
تجربی - با آزمون 21318 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم روانشناسی زن 18
تجربی - با آزمون 21326 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21327 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21346 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21348 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21350 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21351 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 13622 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان زیست فناوری زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 13521 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 13522 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 13523 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد خراسان رضوی علوم تغذیه زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 13524 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد خراسان رضوی علوم تغذیه زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 13525 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد خراسان رضوی فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 21377 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - گرمسار سمنان حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21378 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21380 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان اصفهان حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21381 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان اصفهان روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21384 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21385 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین مدیریت بیمه زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21386 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21389 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی فاطمیه - شیراز (ویژه خواهران) فارس حسابداری زن 18
تجربی - با آزمون 21390 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی فاطمیه - شیراز (ویژه خواهران) فارس روانشناسی زن 18
تجربی - با آزمون 21399 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21401 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهان اصفهان روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21402 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21435 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی فیضالاسلام - خمینی شهر اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان روانشناسی زن 18
تجربی - با آزمون 21441 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی قدر - کوچصفهان رشت گیلان شیمی کاربردی زن - مرد 46
تجربی - با آزمون 21470 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد قزوین) قزوین مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21471 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد قزوین) قزوین مدیریت دولتی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21472 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد قزوین) قزوین مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21476 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21477 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21478 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 13627 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی زیست شناسی زن - مرد 120
تجربی - با آزمون 13628 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 100
تجربی - با آزمون 13629 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی زیست فناوری زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 21482 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21498 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی کوثر - قزوین قزوین حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21500 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21504 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21515 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21516 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21529 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21534 مجازی غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران حسابداری زن - مرد 36
تجربی - با آزمون 21546 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21547 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21549 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21550 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 13634 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی گیلان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 13642 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز آذربایجان شرقی زیست فناوری زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 21578 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21599 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان شیمی کاربردی زن - مرد 46
تجربی - با آزمون 13645 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان زیست شناسی جانوری زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 13646 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 13647 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان زیست فناوری زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 13648 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 21613 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان شیمی کاربردی زن - مرد 46
تجربی - با آزمون 21622 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی نیکان - تاکستان قزوین روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21623 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی نیکان - تاکستان قزوین مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21635 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان حسابداری زن - مرد 42
تجربی - با آزمون 21636 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 14902 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی ترویج و آموزش کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 14903 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 14904 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی گیاهی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 14905 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی شیمی محض زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 14906 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 14907 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 18156 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 18157 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی حسابداری زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 18158 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 18159 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 18160 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی علوم اقتصادی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 18161 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی مدیریت جهانگردی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 18162 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی مدیریت دولتی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 18163 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی مدیریت صنعتی زن - مرد 15