کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی تجربی - تعهد وزارت بهداشت

کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی تجربی - تعهد وزارت بهداشت
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13159 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی زن - مرد 20
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13160 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی زن - مرد 10
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13161 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی دندانپزشکی زن - مرد 8
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13162 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی پزشکی زن - مرد 10
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13163 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی داروسازی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13164 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی دندانپزشکی زن - مرد 4
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13165 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی پزشکی زن - مرد 18
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13166 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل داروسازی زن - مرد 10
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13167 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل دندانپزشکی زن - مرد 10
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13168 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پزشکی زن - مرد 14
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13169 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان پزشکی زن - مرد 18
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13170 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان داروسازی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13171 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  اصفهان دندانپزشکی زن - مرد 10
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13172 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان دندانپزشکی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13173 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پزشکی زن - مرد 24
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13174 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی زن - مرد 4
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13175 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام دندانپزشکی زن - مرد 14
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13176 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر پزشکی زن - مرد 22
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13177 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر داروسازی زن - مرد 2
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13178 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر دندانپزشکی زن - مرد 8
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13179 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان اتاق عمل زن - مرد 4
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13180 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پرستاری زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13181 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پرستاری زن - مرد 4
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13182 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان مامایی زن 5
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13183 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان هوشبری زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13184 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری پزشکی زن - مرد 30
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13185 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان داروسازی زن - مرد 4
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13186 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری دندانپزشکی زن - مرد 8
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13187 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی پزشکی زن - مرد 20
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13188 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان داروسازی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13189 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی دندانپزشکی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13190 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پزشکی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13191 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پزشکی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13192 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی زن - مرد 40
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13193 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی زن - مرد 2
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13194 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی زن - مرد 2
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13195 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی زن - مرد 8
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13196 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی زن - مرد 2
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13197 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی زن - مرد 4
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13198 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی زن - مرد 4
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13199 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی زن - مرد 8
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13200 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی زن - مرد 4
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13201 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی زن - مرد 2
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13202 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی زن - مرد 2
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13203 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پزشکی زن - مرد 2
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13204 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پزشکی زن - مرد 10
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13205 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی زن - مرد 2
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13206 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی دندانپزشکی زن - مرد 2
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13207 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی دندانپزشکی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13208 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پزشکی زن - مرد 20
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13209 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی زن - مرد 20
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13210 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پزشکی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13211 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان داروسازی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13212 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان داروسازی زن - مرد 2
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13213 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان دندانپزشکی زن - مرد 2
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13214 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان دندانپزشکی زن - مرد 10
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13215 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری زن - مرد 20
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13216 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری زن - مرد 24
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13217 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری زن - مرد 24
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13218 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پرستاری زن 60
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13219 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پزشکی زن 16
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13220 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان دندانپزشکی زن 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13221 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پزشکی زن - مرد 8
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13222 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13223 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان دندانپزشکی زن - مرد 4
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13224 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان دندانپزشکی زن - مرد 4
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13225 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان پزشکی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13226 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان داروسازی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13227 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان دندانپزشکی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13228 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان پزشکی زن - مرد 12
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13229 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل  سیستان وبلوچستان داروسازی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13230 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پزشکی زن 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13231 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پزشکی زن - مرد 14
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13232 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پزشکی زن - مرد 16
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13233 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان دندانپزشکی زن 10
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13305 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان دندانپزشکی زن - مرد 2
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13234 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان اتاق عمل زن - مرد 10
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13235 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان اتاق عمل زن - مرد 8
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13236 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل موسسه آموزش عالی سلامت خاش) سیستان وبلوچستان بهداشت عمومی زن - مرد 8
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13237 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پرستاری زن - مرد 26
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13238 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان مامایی زن 12
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13239 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان هوشبری زن - مرد 10
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13240 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پزشکی زن - مرد 10
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13241 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پزشکی زن - مرد 2
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13242 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس دندانپزشکی زن - مرد 2
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13243 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس دندانپزشکی زن - مرد 4
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13244 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پزشکی زن - مرد 10
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13245 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین دندانپزشکی زن - مرد 10
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13246 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی زن - مرد 18
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13247 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی زن - مرد 4
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13248 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان دندانپزشکی زن - مرد 10
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13249 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پزشکی زن - مرد 14
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13250 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان بهداشت عمومی زن - مرد 10
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13251 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پرستاری زن - مرد 12
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13252 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 13
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13253 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مامایی زن 10
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13254 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 10
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13255 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان پرستاری زن - مرد 14
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13256 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 20
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13257 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان پزشکی زن - مرد 8
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13258 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان پزشکی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13259 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پزشکی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13260 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان داروسازی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13261 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان دندانپزشکی زن - مرد 2
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13262 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان دندانپزشکی زن - مرد 4
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13263 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان دندانپزشکی زن - مرد 2
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13264 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان دندانپزشکی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13265 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان اتاق عمل زن - مرد 7
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13266 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان مامایی زن 7
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13267 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی زن - مرد 28
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13268 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی زن - مرد 12
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13269 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه دندانپزشکی زن - مرد 8
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13270 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد پزشکی زن - مرد 24
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13271 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد دندانپزشکی زن - مرد 8
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13272 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پزشکی زن - مرد 20
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13273 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان دندانپزشکی زن - مرد 8
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13274 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پزشکی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13275 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان داروسازی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13276 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان دندانپزشکی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13277 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی زن - مرد 28
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13278 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی زن - مرد 10
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13279 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان دندانپزشکی زن - مرد 8
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13280 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پزشکی زن - مرد 4
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13281 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران داروسازی زن - مرد 4
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13282 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران دندانپزشکی زن - مرد 4
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13283 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران دندانپزشکی زن - مرد 2
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13284 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی زن - مرد 12
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13285 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان داروسازی زن 4
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13286 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی دندانپزشکی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13287 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی پرستاری زن - مرد 24
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13288 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی زن - مرد 16
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13289 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان داروسازی زن - مرد 8
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13290 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (محل تحصیل بندرلنگه) هرمزگان دندانپزشکی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13291 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی زن - مرد 2
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13292 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان دندانپزشکی زن - مرد 2
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13293 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی زن - مرد 2
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13294 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان دندانپزشکی زن - مرد 1
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13295 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی زن - مرد 2
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13296 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان دندانپزشکی زن - مرد 1
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13297 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی زن - مرد 2
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13298 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان دندانپزشکی زن - مرد 1
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13299 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی زن - مرد 30
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13300 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان داروسازی زن - مرد 10
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13301 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان دندانپزشکی زن - مرد 8
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13302 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پزشکی زن - مرد 20
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13303 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد داروسازی زن - مرد 6
تجربی - تعهد وزارت بهداشت 13304 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد دندانپزشکی زن - مرد 10