دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشکده علوم پزشکی خلخال

کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11878 روزانه دانشکده علوم پزشکی خلخال اردبیل بهداشت عمومی با آزمون هردو 25 ممنوعیت نقل و انتقال
11879 روزانه دانشکده علوم پزشکی خلخال اردبیل پرستاری با آزمون هردو 28 ممنوعیت نقل و انتقال
11880 روزانه دانشکده علوم پزشکی خلخال اردبیل مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 25 ممنوعیت نقل و انتقال