کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشکده علوم پزشکی لارستان (محل تحصیل دانشکده بهداشت شهرستان اوز)

کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشکده علوم پزشکی لارستان (محل تحصیل دانشکده بهداشت شهرستان اوز)
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 11997 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی لارستان (محل تحصیل دانشکده بهداشت شهرستان اوز) فارس بهداشت عمومی زن - مرد 30
تجربی - نیمه متمرکز 21684 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده علوم پزشکی لارستان (محل تحصیل دانشکده بهداشت شهرستان اوز) فارس کاردانی بهداشت عمومی - بهداشت خانواده زن 15
تجربی - نیمه متمرکز 21693 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده علوم پزشکی لارستان (محل تحصیل دانشکده بهداشت شهرستان اوز) فارس کاردانی بهداشت عمومی - مبارزه با بیماریها مرد 15