کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده بهداشت گرمسار)


(این محتوا با توجه به تغییرا دفترچه 94 نسبت به 95 حذف شده است)