کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نوراستان چهارمحال و بختیاری-مرکزفارسان (محل تحصیل باباحیدر)


(این محتوا با توجه به تغییرا دفترچه 94 نسبت به 95 حذف شده است)