کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد

کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 15039 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان زیست شناسی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 15040 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 18579 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان حسابداری زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 18580 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان روانشناسی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 18581 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان علوم اقتصادی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 18582 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان علوم ورزشی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 18583 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان مدیریت بازرگانی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 18584 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان مدیریت جهانگردی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 18585 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان مدیریت دولتی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 18586 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان مدیریت صنعتی زن - مرد 15