کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد علویجه

کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد علویجه
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - صرفا سوابق 18674 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد علویجه اصفهان مدیریت صنعتی زن - مرد 15