کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد طالقان

کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد طالقان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - صرفا سوابق 15058 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد طالقان البرز علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15059 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد طالقان البرز مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 18725 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد طالقان البرز حسابداری زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 18726 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد طالقان البرز مدیریت بازرگانی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 18727 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد طالقان البرز مدیریت جهانگردی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 18728 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد طالقان البرز مدیریت دولتی زن - مرد 15