کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق

کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 15097 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران زیست شناسی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 15098 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 18852 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 18853 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران شیمی کاربردی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 15099 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران زمین شناسی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 15100 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران زیست شناسی گیاهی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 15101 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران شیمی محض زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 15102 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15103 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران مهندسی علوم دامی زن - مرد 25