کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند

کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 15107 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران زیست شناسی گیاهی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 18883 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران حسابداری زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 18884 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران روانشناسی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 18885 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 18886 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مدیریت دولتی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 18887 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مدیریت صنعتی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 15108 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران ترویج و آموزش کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15109 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران زمین شناسی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 15110 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران زیست شناسی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 15111 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران شیمی محض زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 15112 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15113 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15114 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مهندسی شیلات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 18888 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - صرفا سوابق 18889 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران شیمی کاربردی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 18890 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران علوم اقتصادی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 18891 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مدیریت جهانگردی زن - مرد 15