کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد رباط کریم


(این محتوا با توجه به تغییرا دفترچه 94 نسبت به 95 حذف شده است)