کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا

کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 18913 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران حسابداری زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 18914 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران روانشناسی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 18915 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 15120 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران زیست شناسی زن - مرد 40