کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اروند کنار

کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اروند کنار
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - صرفا سوابق 15264 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اروند کنار مازندران مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 19335 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اروند کنار مازندران مدیریت دولتی زن - مرد 15