کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ترکالکی

کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ترکالکی
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - صرفا سوابق 15271 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ترکالکی خوزستان ترویج و آموزش کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15272 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ترکالکی خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15273 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ترکالکی خوزستان مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 19366 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ترکالکی خوزستان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - صرفا سوابق 19367 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ترکالکی خوزستان روانشناسی زن - مرد 30