کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هویزه

کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هویزه
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - صرفا سوابق 19419 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هویزه خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 15