کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر)

کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر)
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - صرفا سوابق 15301 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15302 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 19463 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - صرفا سوابق 19464 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان حسابداری زن - مرد 15