کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد مهدی شهر

کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد مهدی شهر
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - صرفا سوابق 19514 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد مهدی شهر سمنان حسابداری زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 19515 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد مهدی شهر سمنان روانشناسی زن - مرد 15