کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد میامی

کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد میامی
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - صرفا سوابق 19516 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد میامی سمنان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - صرفا سوابق 19517 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد میامی سمنان روانشناسی زن - مرد 15