کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده

کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - صرفا سوابق 15338 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس ترویج و آموزش کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15339 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس زیست شناسی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 15340 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس شیمی محض زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 19565 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - صرفا سوابق 19566 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس حسابداری زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 19567 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس روانشناسی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 19568 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس شیمی کاربردی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 19569 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس علوم اقتصادی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 19570 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس علوم ورزشی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 19571 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس مدیریت دولتی زن - مرد 15