کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان

کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - صرفا سوابق 15341 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس زیست شناسی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 15342 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس زیست شناسی گیاهی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 15343 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس شیمی محض زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 15344 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15345 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 19574 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس حسابداری زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 19575 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس روانشناسی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 19576 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس شیمی کاربردی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 19577 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 19578 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس مدیریت صنعتی زن - مرد 15