کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز

کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - صرفا سوابق 15346 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس ترویج و آموزش کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15347 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس زمین شناسی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 15348 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس زیست شناسی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 15349 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس زیست شناسی گیاهی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 15350 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 19579 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس حسابداری زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 19580 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس روانشناسی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 19581 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 19582 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس علوم اقتصادی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 19583 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس علوم ورزشی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 19584 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 19585 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مدیریت جهانگردی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 19586 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مدیریت دولتی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 19587 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مدیریت صنعتی زن - مرد 15