کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه

کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 19605 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس روانشناسی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 15359 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس ترویج و آموزش کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15360 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس زیست شناسی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 15361 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15362 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 19606 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس حسابداری زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 19607 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس شیمی کاربردی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 19608 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 19609 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس مدیریت صنعتی زن - مرد 15